Connoisseur Bokauktion

Våra försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor Connoisseur bokauktioner, Mölndal.

1. ALLMÄNT

Connoisseur Depot AB (”Connoisseur”) håller offentliga auktioner där uppdragsgivaren (”Säljaren”) säljer föremål enligt nedanstående villkor (”Villkoren”). Connoisseur anordnar auktioner över Internet (”Nätauktioner”), via auktionssajten www.auctionet.com.

1.1 Uppdragets omfattning

Samtliga föremål som lämnas till Connoisseur för försäljning säljs genom kommission i Connoisseurs namn för Säljarens räkning. Connoisseur har rätt att sälja inlämnade
föremål vid det auktionstillfälle och auktionsforum som Connoisseur finner vara lämpligast, såvida inte annat avtalats med Säljaren.

1.2 Säljarregistrering

För att kunna sälja föremål genom Connoisseur krävs att Säljaren är registrerad hos Connoisseur. Genom registreringen accepteras Villkoren och Säljaren åtar sig
att följa dessa. Om ett företag registreras som Säljare krävs att detta görs av bolagets firmatecknare. Connoisseur har rätt att på egen hand besluta att, tillfälligt eller definitivt, neka säljuppdrag från eller utesluta Säljare som enligt Connoisseur inte följt Villkoren.

2. INLÄMNING AV FÖREMÅL TILL FÖRSÄLJNING

Säljaren ansvarar för att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Connoisseur för försäljning. Vid mottagandet av föremål utfärdar Connoisseur ett personligt inlämningsbevis som skall uppvisas vid återhämtning av föremålet. Connoisseurs beskrivning av ett föremål i inlämningsbeviset grundar sig på en preliminär bedömning av föremålet. Connoisseur förbehåller sig rätten att ensidigt och utan ersättning till Säljaren avböja eller frånträda ett försäljningsuppdrag om tveksamhet råder om föremålets äkthet, äganderätt, möjligheten att sälja föremålet eller liknande förhållanden.

3. INSKRIVNING, KATALOGISERING OCH FOTOGRAFERING

Connoisseur avgör med beaktande av Säljarens intresse hur inlämnade föremål skall fördelas och numreras på olika poster och auktioner. Connoisseur har rätt att ensidigt bestämma hur föremål skall avbildas och beskrivas i katalogen samt att arkivera fotografier av föremål som lämnats in till försäljning. Alla fotografier är Connoisseurs egendom och kan utan ersättning komma att användas för ändamål som inte har samband med försäljningen.

4. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

Connoisseur håller inlämnande föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada samt mot stöld eller hanteringsskador, s.k. bräckage, till ett värde motsvarande lägsta utropspriset minus provision och skatter, om inte annat försäkringsvärde avtalats. Har föremålet sålts på auktion motsvarar försäkringsvärdet klubbat pris minus provision. Connoisseur förvarar inlämnade föremål på ett betryggande sätt men tar inte ansvar för smärre skador på objekten eller för naturliga förändringar i levande material, såsom sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning och hantering.

5. AVGIFTER VID FÖRSÄLJNING

Connoisseur tar ut en försäljningsprovision i enlighet med lämnad offert.

6. BEVAKNING/ÅTERROP

Varje föremål förses med ett utropspris baserat på Connoisseurs bedömning av föremålets aktuella marknadsvärde. Säljaren har rätt att bestämma att ett föremål inte får säljas under ett visst pris, s.k. bevakningspris. Bevakningspriset får inte överstiga 60% av lägsta utropspriset. Vid våra auktioner godkänns inte bevakningspriser på objekt vars utropspris understiger 1500 SEK. Bevakningspris skall anges skriftligen. Ett föremål utbjuds vid maximalt tre auktionstillfällen. Därefter måste Säljaren återhämta föremålet. Connoisseur har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att Säljaren får lika mycket betalt
som om försäljningen hade uppnått bevakningspriset.

7. ÅTERKALLANDE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG

Säljaren har rätt att återkalla försäljningsuppdraget. Meddelande skall ha kommit Connoisseur tillhanda senast kl. 12.00 fem bankdagar som föregår dagen för publicering av auktionsobjektet på auctionet.com. Återkallar Säljaren försäljningsuppdraget efter att framställning av den katalog i vilket föremålet ingår har påbörjats, har Connoisseur rätt till ersättning för kostnader avseende hantering och värdering m.m. av föremålet till ett belopp om 20 procent av utropspriset inklusive moms.
Återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligen och inlämningsbeviset skall uppvisas.

8. REDOVISNING OCH UTBETALNING

Utbetalning till Säljaren sker 14 bankdagar efter auktionstillfället, under förutsättning att full betalning erhållits  från köparen samt att ingen reklamation skett. Betalning sker till Säljaren på angivet konto. För den händelse att köparen inte betalar inköpt föremål har Connoisseur rätt att, efter eget val, häva köpet och sälja föremålet på nytt eller att häva köpet och återställa föremålet till Säljaren. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs inte av Connoisseur utan att särskild överenskommelse träffas därom med Säljaren. För det fall Säljaren har en förfallen skuld till Connoisseur förbehåller sig Connoisseur rätten att kvitta denna innan utbetalning sker.

9. AVHÄMTNING

Föremål som återropats skall hämtas inom sju dagar efter sista auktionstillfället. Om Säljaren inte hämtar föremålet inom denna tid, tas en avgift ut om 50 SEK per föremål och påbörjad kalenderdag. Föremål som inte hämtats inom fem bankdagar kvarligger hos Connoisseur på Säljarens eget ansvar. Skulle föremåls kondition försämras efter denna tidpunkt har Connoisseur inget ansvar gentemot Säljaren för detta. Connoisseur har enligt lag rätt att tre månader efter anmaning om hämtning sälja föremål som inte avhämtats.

10. ANSVAR

Om Connoisseur gentemot köpare av föremål blir ersättningsskyldigt på grund av ansvar för fel, förbehåller sig Connoisseur rätten att kräva motsvarande ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs enligt de villkor för köp som Connoisseur generellt tillämpar.

11. FORCE MAJEURE

Connoisseur ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren om Connoisseur inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren på grund av krig, krigsliknande händelser, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser eller annan olyckshändelse eller omständighet som Connoisseur inte kunnat råda över eller förutse.

12. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda privatpersoner mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Connoisseur informerar nedan om vilka rättigheter som personuppgiftslagen stadgar samt Connoisseurs hantering av personuppgifter och för vilka ändamål dessa används. Personuppgifter som lämnas i samband med ett uppdrag, försäljning eller köp eller inom ramen för ett kund-avtalsförhållande till Connoisseur , behandlas av Connoisseur för administration och fullgörelse av Connoisseurs skyldigheter syftande till auktionsverksamheten och förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt i marknadsföringssyfte. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom att uppgifter från privata och offentliga register tillförs. Den som inte vill att hennes/hans personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, kan skriftligen anmäla detta till Connoisseur och den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas av Connoisseur kan inkomma med en skriftlig begäran härom till Connoisseur.

13. TVIST

Eventuella tvister i anledning av dessa allmänna villkor skall avgöras enligt svensk lag och med Göteborgs Tingsrätt som första instans.